Handelsbetingelser

 1. Aftaleindgåelse
  Det forudsættes at køber ved bestilling har bekendtgjort sig med disse salgs- og leveringsbetingelser. Tilbud fra sælgeren er bindende i 2 uger fra tilbuddets datering. Mellemsalg forbeholdt. Sælger og køber kan kræve at tilbuddet underskrives af begge parter. En bestilling gennemført i internetbutikken anses som et tilbud accepteret af køber. Såfremt der inden projektets gennemførelse i forhold til tilbudsdatoen er sket ændringer af moms, told eller eksportafgifter, eller der som følge af regeringsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet kommer uforudsete tillæg og omkostninger, har sælgeren ret til at indregne disse i tilbudspriserne.
  Da Kazuri Scandinavia udelukkende sælger til virksomheder (B2B) og i forhold til Aftaleloven er købet ikke omfattet af købeloven.

  Priser og prisgaranti
  Priser i alt vores materiale, trykt, mundligt og på Internet, er angivet ex. moms og ab fabrik (uden fragt). Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer. Sælger yder prisgaranti på alle standardvarer. Prisgarantien træder i kraft hvis køber finder samme vare til lavere pris inden- eller indenfor 8 dage efter købet. Prissammenligninger skal være fra Danmark og køber skal kunne dokumentere prisen og at det er samme vare, at de leveres under samme betingelser. I bekræftende fald udsteder sælger straks kreditnota på prisdifferencen.

  3. Betaling
  Betalingsbetingelser er via bankoverførsel i henhold til faktura.Husk at oplyse faturanummer ved betaling. Forudbetaling kan ske via bankoverførsel.

 2. Leveringstid og force majeure
  Levering finder sted hurtigst muligt, med mindre andet er aftalt. Sælger tilstræber at ordrer afsendes inden for 1-2 hverdage. Sælger forbeholder sig ret til at foretage delleverancer. Er leveringstid anført, gælder den med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgers underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som sælger ved skriflig meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/ salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.

  5. Forsendelse og risikoovergang
  Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab fabrik. Ordren anses som leveret når køber eller købers transportør overtager varerne fra sælgers lager. Såfremt en afsendelse udskydes på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte skulle være afsendt. Såfremt sælger skønner, at der bliver behov for speciel emballering, udfører han denne for købers regning.

  6. Modtagelse og reklamation
  Køber er forpligtet til at modtage varerne på det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til sælger inden 7 dage fra levering. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig evt. mangler. Sælger forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler. Reklamationer angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Sælger har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

  7. Produktions- og produktudviklingsrettigheder
  Varer udviklet af sælger må ikke kopieres jfr. bl.a. dansk markedsføringslovs regler herom. Alt tegningsmateriale, forslag og tilbud er sælgers ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres eller stilles til rådighed for andre uden sælgers skriftlige tilladelse.

  8. Returvarer
  Returvarer modtages kun efter aftale med sælger og kun i ubeskadiget stand og i original emballage. Kopi af relevant faktura skal vedlægges. Returvarer sendes for købers risiko og omkostning. Specielt fremstillede eller frembragte varer tages ikke retur. Varer skal sendes til Tingvejen 21b. Taulov. 7000 Fredericia.

  9. Ejendomsforbehold
  Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de til varens levering forbundne omkostninger er betalt af køber. Indtil fuld betaling har fundet sted, skal varerne holdes nyværdiforsikret af køber mod brand, tyveri og vandskade.

  10. Produktgaranti
  Sælger yder 12 mdr. produktgaranti på produktfejl, hvis det godtgøres at disse skyldes fejl i varens konstruktion eller fremstilling. Denne garanti forpligter sælger til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer. Ombytning eller udbedringer finder sted hos sælger. Produktgarantien dækker ikke hvis fejlen henføres til slitage, forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse eller fejl og mangler som kunne konstateres ved modtagelsen.

  11. Produktansvar
  Sælger dækker ikke inddirekte tab forårsaget af sælgers produkter. Herunder, men ikke alene, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverancen.

  12. Fortrolighedspolitik
  Kazuri Scandinavia forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/ brugere til tredje part udover det der er nødvendigt for at implementere en transaktion. Kazuri Scandinavia vil aldrig sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, eller personlige data til nogen tredjepart under nogen omstændigheder.

  13. Suppleringsgaranti
  Sælger forpligter sig til indenfor en rimelig periode, at kunne supplere en leverance. Der tages forbehold for at varen kan være udgået fra underleverandører.

  14. Lovvalg og Værneting
  Alle handler er omfattet af ”Den internationale løsørekøbslov” (Lovbekendtgørelse nr. 722 af 24.10.1986).Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, er Sø- og Handelsretten i København.
  Disse betingelser gyldige fra 12.06.2020.